10 teesiä omaishoidosta

( Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n julkaisu )

 

Omaishoito

- elämäntapa, haaste ja mahdollisuus

1) Omaishoidolle on annettava sille kuuluva arvo

Yhteiskunnan on estettävä omaishoitajien syrjäytyminen

 • On tunnustettava, että Suomi ei selviydy ilman omaishoitoa
 • Omaishoito ei saa olla pelkästään laitoshoidon vaihtoehto
 • Omaishoitajia on kohdeltava tasa-arvoisesti

2) Omaishoitotilanteet on tunnistettava

Viranomaisten on oltava herkkiä havaitsemaan omaishoidon rajat ja mahdollisuudet

 • Heti kun hoitosuhde on syntynyt, viranomaisten on tarjottava omaishoitoa tukevia palveluita
 • Kaikkia omaishoitosuhteita varten on tehtävä yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma
 • Kun omaishoito käy hoitajalle ylivoimaiseksi, on hoidettavalle järjestettävä hoitopaikka

3) Jokaiseen omaishoitosuhteeseen on kohdistettava oikeanlaista tukea

Tuen ja palvelujen määrää on kasvatettava hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan

 • Työssäkäyvien omaishoitajien hoitoa tarvitseville läheisille on tarjottava riittävästi päivähoidon vaihtoehtoja
 • Erityistä hoivaa ja huolenpitoa tarvitsevan lapsen vanhempia on kohdeltava omaishoitajina
 • Iäkkäiden puolisoiden erityistarpeet on otettava huomioon

4) Omaishoito on osa kotihoidon kokonaisuutta

Hoito- ja palvelusuunnitelmaa on säännöllisin välein tarkistettava

 • Omaishoidon onnistumiseksi on annettava riittävästi apuvälineitä ja hoitotarvikkeita
 • Kotiin on järjestettävä kotihoitoa tukevia palveluja
 • Kuntien on varauduttava lyhyt- ja pitkäaikaishoidon antamiseen hoidettavalle

5) Omaishoitajille on tarjottava tietoa, koulutusta ja ohjausta

Kuntien, seurakuntien ja järjestöjen tulee toimia yhteistyössä omaishoitajien tukemiseksi

 • Perheitä on tuettava tunnistamaan, milloin normaali perhesuhde muuttuu omaishoitosuhteeksi
 • Omaishoitajille on tarjottava selkeää ja helposti saatavaa tietoa oikeuksista ja palveluista
 • Koulutuksen ja ohjauksen pitää olla yksilöllistä ja kuhunkin omaishoidon vaiheeseen soveltuvaa

6) Omaishoitajien terveydestä ja toimintakyvystä on huolehdittava

Ammattilaisten tulee aktivisesti seurata omaishoitosuhteessa elävien henkilöiden terveydentilaa

 • Omaishoitotilanteiden selvittämiseksi ikääntyven perheiden tulee saada palveluohjausta
 • Omaishoitajille on järjestettävä säännöllisiä terveystarkastuksia
 • Omaishoitajille on tarjottava mahdollisuus toimntakyvyn ylläptämiseen ja kuntoutukseen

7) Omashoitajilla tulee olla okeus säännölliseen vapaaseen

Yksilöllisiä tilapäishoidon vaihtoehtoja on kehtettävä

 • Omaishoitajien jaksaminen on turvattava loman ja vapaan avulla
 • Vapaata on järjestettävä hoitajan yksilöllisten toiveiden ja tarpeiden mukaan
 • Kotona tehtävään tilapäishoitoon on koulutettava sijaishoitajia

8) Omaishoitajalla on oltava mahdollisuus vertaistukeen

Viranomaisten on kannustettava omaishoitajia osallistumaan paikkakunnalla toimiviin vertasryhmiin

 • Omaishoitajat tarvitsevat toisiaan, vaikka heidän hoitosuhteensa ovat erilaisia
 • Omaishoitajan yksilöllisyyttä ja omaa elämänkatsomusta on kunnioitettava
 • Omaishoitajien "hljainen tieto" on otettava täydesti käyttöön myös suunnittelussa

9) Hoitosuhde on ihmissuhde

On tärkeää, että sekä hoitajan että hoidettavan arkielämää ja itsetunnon säilymistä tuetaan

 • Hoitosuhteessa pitää olla tilaa myös ihmissuhteelle
 • Toisistaan huolehtivia iäkkätä pariskuntia ei saa jättää yksin
 • Vammaisten lasten vanhemmilla on oikeus vanhemmuuteen ja aikuiseen parisuhteeseen

10) Omaishoitajalla on oikeus omaan elämään

On muistettava, että hyvä omaishoito ei saa olla itsestäänselvyys eikä se edellytä uhrautumista. Omaishoito on elämäntapa, haaste ja mahdollisuus.

 • Hoitaminen ei saa olla omaishoitajan ainoa elämänsisältö
 • Riippuvuussuhteeseen sitovuutta on lievennettävä tukemalla hoitajan jaksamista
 • Omaishoitajalla on oikeus lepoon, iloon ja hyvään oloon.