Hoitotahto ja hoitotestamentti

 

Sairastuneen ääni kuuluu hoitotahdossa

Sairastumisen alkuvaiheessa on hyvä miettiä yhdessä läheisten kanssa myös tulevaa: miten sairastunut toivoo tulevansa hoidetuksi, mitkä asiat arjessa ovat tärkeitä ja mieluisia ? Hoitotahtoon kirjattu tieto sairastuneen omista toiveista ja ajatuksista mahdollistaa hänen oman äänensä kunnioittamisen siilloinkin, kun sairauden edetessä ihminen ei ehkä enää itse jaksa tai voi tahtoaan ilmaista.

 

Hoitotahdon määritelmä 

Hoitotahdossaan ihminen ilmaisee tahtonsa sellaisen tilanteen varalta, jossa hän ei enää kykene päätöksen tekemiseen vaka­van sairauden, onnettomuuden tai muun vastaavan syyn vuok­si. Hoitotahdossa annettu tahdonilmaisu on yleensä joko suos­tumus tulevaisuudessa annettavaan hoitoon tai kieltäytyminen siitä. Perinteisesti hoitotahdolla siis ymmärretään tahdonilmaisua, jossa henkilö antaa määräyksiä lähinnä kuolemaansa edeltävästä loppuajan hoidosta. Elämä esimerkiksi oikeudellisesti toimintakyvyttömänä ihmisenä voi kuitenkin jatkua varsin pitkään ja sisältää useita erimuotoi­sia ja -asteisia hoito- ja hoivapäätöksiä. Tämän vuoksi Muistiliiton näkemyksen mukaan hoitotahdossa on mahdollisuus antaa muunkinlaisia ohjeita halutusta hoidosta ja hoivasta. Hoitotahto voi toisin sanoen sisältää toiveita esimerkiksi hoitopaikan valinnasta ja hoivan arkeen liittyvistä seikoista.

Muistiliiton kehittämää hoitotahtolomaketta on mahdollista tilata sekä Muistiiiitosta että Forssan Seudun MUISTI ry:n tomistolta.

Malli hoitotahtolomakkeesta

 

Hoitotestamentin laatiminen on eräs tapa ilmaista oma tahtonsa

Erityisesti silloin, kun potilas esim. vakavan sairauden, onnettomuuden, tajuttomuuden tai vanhuudenheikkouden vuoksi ei itse pysty ilmaisemaan tahtoaan, hoitava lääkäri saa hoitotestamentista tiedon potilaan toivomuksista hoitopäätöksen tueksi.

Hoitotestamentilla potilas voi kieltää joko kokonaan tai osittain elintoimintojensa keinotekoisen ylläpitämisen

Hän voi myös kieltäytyä tehohoidosta, jos hoitava lääkäri arvioi, että tehohoito johtaa vain lyhytaikaiseen elämän pitkittymiseen.

Keinotekoisesti elintoimintojen ylläpitävillä hoitomuodoilla tarkoitetaan esimerkiksi

  • hengityskonehoitoa
  • keinomunuaishoitoa tai
  • sydämen toiminnan keinotekoista ylläpitämistä laittein tai lääkkein

Tehohoidolla tarkoitetaan edellä mainittujen hoitomuotojen lisäksi esimerkiksi suonensisäisen ravinnon antamista.

Hoitotestamentin tulee olla asiallisesti ja oikein laadittu

Jotta hoitava lääkäri voi olla varma, että kyseessä on todella potilaan tahto, tulee hoitotestamentin olla asiallisesti ja juridisesti oikein laadittu.

Stakesin laatiman hoitotestamenttilomakkeen ohjeiden mukaan laadittu hoitotestamentti on ainakin pätevä.

Lääkärillä pitää olla käytettävissään testamentin alkuperäiskappale tallettaessaan tiedon sähköiseen sairaskertomukseen.

Pitkäaikaisen laitoshoidon potilaan alkuperäinen hoitotestamentti säilytetään potilaspapereissa ja se otetaan huomioon potilaan hoitosuunnitelmaa laadittaessa.

Mikäli henkilö ei halua hoitotestamentin enää olevan voimassa, hänen tulee hävittää se.

Hoitava lääkäri arvioi millainen hoito vastaa parhaiten potilaan tahtoa

Hoitotestamentin sisältö ei ole kaikissa tilanteissa yksiselitteinen. Viime kädessä potilasta hoitava lääkäri arvioi millainen hoito parhaiten vastaa potilaan tahtoa. Hoitotestamenttia ei voi etukäteen lähettää Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymään. Kuntayhtymä ei myöskään talleta sille esitettyä hoitotestamenttia seuraavia hoitojaksoja varten.

Hoitotestamentin säilytyspaikasta ja sisällöstä on syytä kertoa läheisille

Hoitotestamentin voi pitää mukanaan tai säilyttää sellaisessa paikassa, josta omaiset sen helposti löytävät. Joka tapauksessa hoitotestamentin olemassaolosta ja sisällöstä on syytä kertoa läheisille.

Pyydä Stakesin laatima hoitotestamentti hoitajalta tai Stakesin sivuilta sähköpostiosoitteesta: www.stakes.fi/FI/Palvelut/lomakkeet/htestamentti.htm                                      

hoitotestamentti