Muistioireisten hoitoketjun kehittämishanke "MUISTIKETJU" 2007-2009

 

Hankevastaava Päivi Jussila puh. 040 5282291

Hanketyöntekijä Kirsi Uusimäki

 

Hankkeen päämäärä

Hankkeen Päämääränä on auttaa muistioireisia ja etenevää muistisairautta sairastavia ja heidän omaisiaan selviytymään sairauden kanssa paremmin ja pärjäämään kotona kauemmin vaikuttamalla erilaisiin näistä sairauksista aiheutuviin ongelmiin, jotka vaikeuttavat elämää monilla tavoin

 

Hankkeen päätavoitteena on toimivan hoitoketjun kehittäminen

Hankkeen päätavoitteena on luoda toimiva seutukunnallinen muistioireisten ja etenevää muistisairautta sairastavien hoitoon tarkoitettu hoitoketju, yhtenäinen tapa toimia viiden kunnan alueella. Hoitoketju alkaa ennaltaehkäisystä ja mahdollisimman varhaisesta diagnostisoinnista ja jatkuu mahdollisen lääkehoidon aloittamisella ja suunnitelman mukaisella seurannalla. Hoitoketjuun kuuluu muistineuvojan tapaaminen neurologin vastaanoton yhteydessä. Vastaanoton jälkeen muistineuvoja tekee kotikäynnin tilanteeseen sopivan yhteistyötahon kanssa, joka voi olla esim. asiakkaan kotikunnan kotisairaanhoitaja. Kotikäynnillä laaditaan hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelma sekä kartoitetaan tukiverkostoa ja palveluita.

Hankkeen tuotettu hoitoketju huomioi etenevää muistisairautta sairastavan ja hänen omaisensa elämänlaatuun ja arkiselviytymiseen vaikuttavat tekijät. Hankkeen avulla voidaan osoittaa toimivan hoitoketjun tarpeellisuus sekä kunnille että sairaanhoitopiirille.

 

Hankkeen toimintoihin kuuluu myös muistineuvonta.
Sitä hoitaa yhdistyksemme muistineuvoja Kirsi Uusimäki, jolta saa apua ja neuvoja muistioireita koskevissa asioissa. Kirsi Uusimäen kanssa voi myös sopia henkilökohtaisesta tapaamisesta, jolloin hän ottaa vastaan yhdistyksemme tiloissa olevassa työhuoneessaan sekä/tai tulee tarvittaessa myös asiakkaan kotiin kotikäynnille.

 

Hankesuunnitelma

Esite