Muita

Parkinson-dementia (PTD)

Parkinsonin tautin liittyvä dementoituminen näyttää olevan yleisempää kuin on aiemmin luultu.  Perinteinen käsitys on ollut se, että noin 30 prosenttia Parkinsonpotilaista dementoituu sairautensa aikana. Tuoreet pitkäaikaisseurannat osoittavat, että parkinsonin tautiin liittyy dementoitumista aiemmin oletettua yleisemmin.

 

Työikäisten muistisairaudet

Suomessa on laskennallisesti n. 7000 alle 65-vuotiasta muistisairautta sairastavaa ihmistä. Määrän oletetaan olevan kasvussa mm. tarkentuneen diagnostiikaan ja kasvavan tietämyksen myötä.

Alle 65-vuotiailla esiintyy ikääntyneempiään enemmän harvinaisia ja perinnöllisiä sairaudenmuotoja. Näitä ovat esimerkiksi Hakolan tauti, Huntingtonin tauti ja CADACIL. Myös otsalohkodementiaa esiintyy enemmän kuin yli 65-vuotiailla.

Muistisairauksien oireet ja hoito ovat pääosin samanlaisia iästä riippumatta. On kuitenkin viitteitä siitä, että työikäisillä olisi enemmän käytösoireita, että työikäiset olisivat tietoisempia itsessään tapahtuvista muutoksista, ja että sairaus etenisi iäkkäämpien muistisairautta nopeammin.

Haastava työelämä paljastaa muistin ongelmat usein varhaisessa vaiheessa, mutta työikäisillä ei aina edes osata epäillä muistisairautta, jolloin muistisairaus saatetaan virheellisesti diagnosoida esimerkiksi työuupumukseksi, masennukseksi tai päihteiden käytöstä johtuvaksi unohteluksi.

Työikäisillä muistisairailla on omia haasteitaan, jotka eivät useinkaan kosketa ikääntyneempiä:
- hyvä fyysinen kunto, ja kyky ja halukkuus elää aktiivista elämää,
- laajat sosiaaliset ympyrät, jotka herkästi kapenevat sairauden myötä aiheuttaen eristyneisyyttä ja yksinäisyyttä,
- työelämässä oleminen, kamppailu muuttuvan toimintakyvyn ja työn vaatimusten kanssa, ja todennäköisesti eläkkeelle jääminen suunniteltua aiemmin,
- työssäkäyvän puolison on myös harkittava eläkkeelle jättäytymistä, jos sairastuneen hoito sitä vaatii,
- kahden aktiivisessa elämänvaiheessa olevan ihmisen parisuhteen muuttuminen hoitosuhteeksi,
- kouluiässä tai aikuistumassa olevat lapset, jotka tarvitsevat erityistä tukea sairausprosessin varrella, kun toisella vanhemmista hiljalleen häviää kyky vanhemmuuteen.

Työikäiset läheisineen tarvitsevat omia palveluitaan ja heille kohdistettua tukea ja apua, jonka avulla selvitä muuttuneesta elämäntilanteesta ja jatkaa elämää mahdollisimman pitkään entiseen tapaan.